Hệ thống RO 10m3 Nhà máy SEOJIN VINA - Bắc Ninh

1/6/2022

Hệ thống RO 10m3 Nhà máy SEOJIN VINA - Bắc Ninh

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-1.jpg

 

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-2.jpg

 

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-3.jpg

 

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-4.jpg

 

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-5.jpg

 

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-6.jpg

 

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-7.jpg

 

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-8.jpg

 

Ht-RO-10m30-nha-may-SEOJIN-VINA-bac-ninh-9.jpg

 

Bài viết khác


l3va79e8hout6n2u
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9