1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 1 m3 đóng bình nhà máy Toyota Phúc Yên Vĩnh Phúc

Hệ thống RO 1 m3 đóng bình nhà máy Toyota Phúc Yên Vĩnh Phúc

1/6/2022

Hệ thống RO 1 m3 đóng bình nhà máy Toyota Phúc Yên Vĩnh Phúc

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-1.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-2.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-3.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-4.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-5.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-6.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-7.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-8.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-9.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-10.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-11.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-12.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-13.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-14.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-15.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-16.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-17.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-18.jpg

 

Ht-RO-1-m3-dong-binh-nha-may-Toyota-phu-yen-vinh-phuc-19.jpg

Bài viết khác


l3vaesw5azueujh4
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9