1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 25 m3 EDI phục vụ rửa thiết bị nhà máy KCN Nguyên Khê Hà Nội

Hệ thống RO 25 m3 EDI phục vụ rửa thiết bị nhà máy KCN Nguyên Khê Hà Nội

1/6/2022

Hệ thống RO 25 m3 EDI phục vụ rửa thiết bị nhà máy KCN Nguyên Khê Hà Nội

Chủ đầu tư: 

Địa chỉ: KCN Nguyên Khê Hà Nội

Mục đích: Sản xuất linh kiện thiết bị SamSung

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-1.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-2.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-3.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-4.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-5.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-6.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-7.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-8.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-9.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-10.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-11.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-12.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-14.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-13.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-15.jpg

 

HT-RO-25-m3-EDI-phuc-vu-rua-thiet-bi-nha-may-KCN-nguyen-khe-ha-noi-16.jpg

Bài viết khác


l3vau3va8pr2trpr
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9