he thong loc nuoc tinh khiet

Dự án đã thực hiện


Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

Xem thêm

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Xem thêm

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Xem thêm

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

Xem thêm

Hệ thống RO - EDI 4000 L/H nhà máy Pinshine

 

 

Xem thêm

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 500 L/H nhà máy Winpharma

Xem thêm

Hệ thống RO 5 m3/h nhà máy Foxconn

Xem thêm

Hệ thống RO - EDI 3000 L/H nhà máy Sekonix Vina

Xem thêm

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 2000 L/H xuất khẩu Malaysia theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Xem thêm

 Hệ thống RO 2 lần - DI 1000 L/H nhà máy Medistar

Xem thêm

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

0916 133 212